ET
 
Broneerimisliin: +3726989192
Infoliin: +3729002525
Sulge

SILLAMÄE PIIRIÜLETUSE OOTEALA KASUTAMISE EESKIRI

 

 

1.ÜLDOSA 

1.1. Sillamäe piirieelse veokite parkla ja puhkeala (edaspidi Ooteala) kasutamise eeskiri (edaspidi Eeskiri) sätestab Narva maanteepiiripunktis riigipiiri ületada soovivate veokite ootejärjekorda koha võtmise, Ootealale saabumise, Ootealal viibimise ja Ootealalt maanteepiiripunkti suunamise nõuded.

1.2. Riigipiiri ületada soovivad veokid suunatakse Ootealale liiklusohutuse tagamiseks, looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks, veokite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamiseks ja avaliku korra tagamiseks. Ooteala läbimata ei ole maanteepiiriületus Narva maanteepiiripunktis lubatud (v.a. veokid, mis alustavad teekonda Narvast või Narvat ümbritsevast kohaliku omavalitsuse territooriumilt).

1.3. Eeskirja koostamisel on võetud aluseks Riigipiiri seadus, Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus ning Siseministeeriumi ja AS Sillamäe Sadam vaheline Haldusleping ning lähtutud Euroopa Liidu direktiividest ja juhendmaterjalidest ning Eesti Vabariigi seadusandlusest.

1.4. Ooteala läbivad ning seal viibivad isikud on kohustatud täitma Eeskirja nõudeid, samuti juhinduma oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

1.5. Ooteala kasutamise Eeskirja järgimine on Ootealal viibivale isikule ja veokile kohustuslik.

1.6. Ooteala töötab ööpäevaringse töörežiimiga ja on valve all. Ooteala teenindab Narva maanteepiiripunktis ületavaid veokeid.

1.7. Ooteala asub AS Sillamäe Sadam territooriumil Tööstuse tänavaga piirneval maa-alal.

 

2. ELEKTROONILISE OOTEJÄRJEKORRA KOHA VÕTMINE

2.1. Kõik veokid, mis kavatsevad ületada riigipiiri Narva maanteepiiripunkti kaudu, peavad end eelnevalt registreerima piiriületuse ootejärjekorra Andmekogus (edaspidi Andmekogu) või registreerima veoki üldjärjekorda kohapeal Ootealal ja läbima Ooteala. Andmekogusse registreerimise ja Ooteala kasutamise teenused on tasulised. Piiripunktis järjekorda registreerimist teostada ei saa.

2.2. Politsei- ja Piirivalveamet võib veoki lubada maanteepiiripunkti ilma ootejärjekorras kohta võtmata, ootejärjekorras ootamata ja piiriületuse ooteala läbimata, kui see on vajalik avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse kaalutlustel või kui selleks on teenistuslik vajadus või see tuleneb seadusest, välislepingust või rahvusvahelisest tavast või selleks on muu avalik huvi. Sellisel juhul veoki piiriületuse Ooteala kasutamise ega piiriületuse ootejärjekorras koha võtmise eest tasu ei võeta.

2.3. Kui veok saabub maanteepiiripunkti ilma, et oleks ootejärjekorras kohta võtnud või on võtnud ootejärjekorras koha valel alusel, siis suunatakse see piiripunktist tagasi ootejärjekorras kohta võtma.

2.4. Kui veok saabub Ootealale ilma Andmekogusse registreerimata, siis saab ta seda teha kohapeal kasutades operaatori abi või ootealal olevat iseteeninduslikku arvutisüsteemi.

2.5. Piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise kord ja tingimused on toodud veebileheküljel https://www.eestipiir.ee/ või https://www.estonianborder.eu/

2.6. Ootealal kohapeal tehtud Andmekogusse registreerimise eest saab tasuda sularahas, ülekandega kasutades internetipanka või makseterminali kaudu pangakaardiga.

2.7. Juhul, kui järjekorda registreeriti vedukauto ilma (pool)haagiseta ja koormata, siis lubatakse piiriületusele ainult vedukauto.

2.8. Eelisjärjekorras piiriületuseks võib võtta ootejärjekorra koha:

2.8.1. veokile, mis veab rahvusvahelise delegatsiooni liiget või välisriikide diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajat;

2.8.2. veokile, mille veoseks on ajatundlike kaupade nomenklatuuris olev kaup;

2.8.3. veokile, millel on eelisjärjekorras piiriületuseks rahvusvahelisest kokkuleppest või välislepingust tulenev õigus;

2.8.4. veokile, mille piiriületuseks on muu mõjuv ja kiireloomuline vajadus.

2.9. Eelisjärjekorra õigusega veok registreeritakse Ootealal ja sellele võimaldatakse edasisõit piiripunkti esimesel võimalusel.

 

3. VEOKITE SAABUMINE OOTEALALE

3.1. Veokid peavad saabuma Ootealale vähemalt 3 tundi enne piirile suunamise aja algust. Hilisema saabumise korral ei garanteerita piirile suunamist broneeritud aja jooksul.

3.2. Ootealale jõudes veok registreeritakse ja antakse järjekorranumber, kui see pole saadud juba eelneva broneerimise käigus. Järjekorranumbri alusel suunatakse veok hiljem edasi piiripunkti.

3.3. Piiriületuse registreerimisel kantakse piiriületaja andmed Andmekogusse. Andmekogusse andmete esitajaks on piiriületuse ootejärjekorra kohta taotlev isik.

3.4. Andmete andmekogusse kandmise alusdokumentideks on:

3.4.1. piiriületuse ootejärjekorra koha taotlus;

3.4.2. veokijuhi piiriületust tõendav kehtiv reisidokument;

3.4.3. veoki kehtiv registreerimise tunnistus;

3.4.4. eelisjärjekorras piiriületuseks ootejärjekorra koha võtmist tõendavad dokumendid.

3.4.5. MRN kood

3.5. Piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemisel kantakse Andmekogusse nõutavad andmed veoki juhi, veoki, kauba, maanteepiiripunkti, Ooteala asukoha või reisi eesmärgi kohta.

3.6. Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ja alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal.

3.7. Kui volitatud töötleja tuvastab Andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud kui tahtmatust eksitusest, siis korraldab ta viivitamatult andmete parandamise, lisades võimalusel Andmekogusse viite õigeid andmeid tõendavale dokumendile.

3.8. Andmekogu volitatud töötleja peab võimaldama veoki omanikul, kasutajal ja isikul, kes veokile piiriületuse ootejärjekorras koha võttis, saada Andmekogust teavet vähemalt veoki järjekorra koha, eeldatava järjekorras ootamise aja, eeldatava piiriületuse aja ja maanteepiiripunkti suunamise kohta.

3.9. Andmekoguga seotud küsimuste korral pöörduda Andmekogu haldaja OÜ Girf poole telefonil 6989192.

3.10. Veokijuht on Ootealale saabumisel kohustatud:

3.10.1. peatuma Ootealale sissesõitmisel tõkkepuu ees ja teatama operaatorile oma saabumisest ja sellest, kas veok on kantud Andmekogusse;

3.10.2. informeerima operaatorit, kui veokis veetakse ohtlikku kaupa, ajatundlikku kaupa või on tal õigus eelisjärjekorras piiriületuseks;

3.10.3. paigutama veoki operaatori poolt suunatud parkimiskohale ja tulema dokumentidega operaatori juurde andmete kontrolliks või sisestamiseks Andmekogusse.

3.10.4. liikuma veokiga Ooteala territooriumil kiirusega mitte üle 10 km tunnis;

3.10.5. jälgima Ootealal veokijuhtidele suunatud informatsiooni, sh. teavet järjekorra saabumise kohta väljasõiduks maanteepiiripunkti.

3.11. Ilma registreerimiseta on lubatud Ootealale sissepääs erivajaduse korral, milleks võivad olla avarii või tulekahju, territooriumil asuvate objektide vastu suunatud ründekatse või rünne, loodusõnnetus või muu loodusjõudude poolt tingitud olukord.

3.12. Veokid on paigutatud Ootealale kategooriate kaupa võimalusega lahkuda sealt üksteisest sõltumata. Veokid, mis veavad ohtlikku kaupa (näiteks ADR kaup) paigutatakse eraldi Ooteala ossa, kuhu on päästeautodele võimaldatud juurdepääs.

 

4. VEOKITE VIIBIMINE OOTEALAL

4.1. Pärast veoki paigutamist Ooteala operaatori poolt näidatud kohale on veokijuhil Ootealal õigus:

4.1.1. puhata;

4.1.2. kasutada Ootealal pakutavaid tasuta teenuseid:

•parkida veokit Ootealal

•vabaneda olmejäätmetest;

•saada Andmekogust teavet veoki järjekorrakoha, eeldatava järjekorras ootamise aja, eeldatava piiriületuse aja ja maanteepiiripunkti suunamise kohta saadud tunnuse või veoki registrinumbri põhiselt;

•sooritada tollikontrolliga seotud operatsioone:

•sooritada transiidi tollivormistust (eelnevalt esitatud ekspordi tollideklaratsiooni alusel);

•sooritada ekspordi tollivormistust (Eesti ettevõtetele, kelle asukohajärgne järelvalvet teostav tolliasutus või tolliasutus, kus kaup eksportimiseks pakitakse või laaditakse on Sillamäe piirkond);

•sooritada ekspordile suunduva kauba eelkontrolli (läbivaatus, tõkendamine, dokumentide vastavus – meetmed, mis aitavad kiiremini ületada piiri Narvas);

•kasutada tualettruume;

•kasutada tasuta wi-fi ala;

4.1.3. kasutada Ootealal pakutavaid tasulisi teenuseid:

•kasutada duširuumi;

•külastada kohvikut;

•deklareerida veoseid ja edastada elektroonset tolliinfot üle piiri;

•kasutada sidevahendeid (Internet, telefon, faks);

4.2. Ootealal teenindatakse eesti, inglise ja vene keeles.

4.3. Ootealal viibivad isikud on kohustatud:

4.3.1. järgima käesoleva Eeskirja ja liikluskorraldusvahendite (teemärgised, liiklusmärgid) nõudeid;

4.3.2. täitma Ooteala töötajate ja turvatöötajate seaduslikke nõudmisi;

4.3.3. hoidma korda ja puhtust, suhtuma säästlikult Ooteala varasse ja seadmetesse;

4.3.4. jälgima elektroonilisel infotablool kuvatud teavet.

4.4. Ootealal viibivatel isikutel on keelatud:

4.4.1. tuua Ootealale:

•tulirelvi;

•narkootilisi aineid;

•toksilisi ja mürgiseid aineid (kui nad ei ole veosena);

•muid aineid, mis võivad kaasa tuua plahvatuse, tulekahju või muu erakorralise olukorra;

4.4.2. takistada teiste veokite liiklemist ja eirata teemärkide ja -märgistuse nõudeid;

4.4.3. teha lahtist tuld;

4.4.4. teha transpordivahenditele suurt remonti;

4.4.5. tankida kütust;

4.4.6. valada naftaprodukte prügikonteinerisse;

4.4.7. paigutada platsile kütust ja määrdeõlisid lekkivaid transpordivahendeid;

4.4.8. tarvitada alkohoolseid jooke ja viibida Ootealal ebakaines olekus.

4.5. Juhul, kui rikutakse käesoleva Eeskirja nõudeid ja tekitatakse sellega varalist kahju, hüvitavad süüdiolevad isikud Ooteala omanikule tekitatud kahju täies ulatuses.

 

5. VEOKITE LAHKUMINE OOTEALALT

5.1. Veokil on õigus suunduda maanteepiiripunkti pärast sellekohase teabe ilmumist Ooteala tabloole ja rahaliste kohustuste täitmist Ooteala ees.

5.2. Ootealalt väljumisel kontrollitakse veoki vastavust järjekorranumbrile. Juhul, kui veok, mille järjekord pole veel saabunud, tahab Ootealalt lahkuda mitte eesmärgiga sõita piirile, siis ta peab selle Ooteala operaatori juures registreerima.

5.3. Lubatud ei ole veokite siirdumine Ootealalt kauba laadimisele või omavoliliselt muudel põhjustel ilma sellest operaatorit teavitamata. Kui see leiab aset, siis tuleb veoki piiriületus Ootealale saabumisel uuesti registreerida.

5.4. Veoki või haagise rikke korral teatab autojuht Ooteala operaatorile soovist lahkuda Ootealalt remondi teostamiseks. Kui veok jõuab Ootealale tagasi enne piirile suundumise tähtaega, siis säilub veoki koht järjekorras. Kui tekib vajadus vahetada välja vedukauto või (pool)haagis, siis esitab juht Ooteala operaatorile kirjaliku avalduse, millele lisab veduki või (pool)haagise tehnilise passi koopia. Veoki koht piiriületuse järjekorras säilub, kui tegemist on sama kaubaga (sama MRN kood, mis ootejärjekorra koha võtmisel deklareeriti).

5.5. Veokitele, mis ei läbinud tollikontrolli ja saabuvad uuesti Ootealale, registreeritakse operaatori poolt uus piiriületuse aeg. Piiri mitteületamise korral või piiripunkti tollikontrollitsoonist tagasisaatmise juhul (sõltumata põhjusest) loetakse Ooteala teenus osutatuks ning makstud summa tagastamisele ei kuulu.

5.6. Veoki mitteilmumisel Ootealalt väljumiseks tema järjekorra saabudes tuleb Ooteala personalil välja selgitada selle põhjus. Veokijuhi põhjendatud soovi korral pikendada tema Ootealal viibimise aega on Ooteala operaatoril õigus ja võimalus talle seda võimaldada. Sellisel korral tõstetakse ta järjekorras edasi vabale kohale. Kui veoki väljumine Ootealalt on jäänud mingil põhjusel fikseerimata, siis broneering ja sellega seotud järjekorranumber kustutatakse.

5.7. Veok peab saabuma maanteepiiripunkti 1 tunni jooksul pärast selleks loa saamist. Juhul, kui ei ole võimalik sellest aja limiidist juhist mitteolenevatel põhjustel kinni pidada (avarii, tehniline rike, looduslikud tingimused vms), siis on juht kohustatud hilinemisest informeerima Ooteala operaatorit. Vastasel juhul annulleeritakse veoki koht järjekorras ja veoki piiriületus tuleb uuesti registreerida.

5.8. Ootealalt maanteepiiripunkti jõudes kontrollitakse andmete vastavust Andmekogule. Piiriületusele lubatakse ainult registreeritud veokid.

 

6. TEENUSE TASU JA SELLE TAGASTAMINE

6.1. Piiriületuse Ooteala kasutamise ja järjekorda koha võtmise eest võtab Ooteala teenuse pakkuja 2011.aastal tasu 15,97 eurot ühe veoki ühe piiriületuse kohta, milles sisalduvad broneerimise tasu 1 euro ja käibemaks. Nimetatud tasu eest on kliendil õigus kasutada Ooteala teenuseid 24 tundi enne piiriületuspunkti suundumist ning 12 tundi peale seda.

6.2. Väljaspool punktis 6.1. mainitud ajalimiiti võib kasutada Ooteala lisateenusena, mille eest on Ooteala haldajal lubatud võtta lisatasu.

6.3. Veokite parkimistasu suurus on varem kui 24 tundi enne piiriületuspunkti suundumist ja 12 tundi pärast seda:

•tunnis 1.00 euro;

•ööpäevas 16.00 eurot.

6.4. Parkimise tunnitasu võetakse iga alanud tunni eest, kui veokit pargitakse 24 kuni 48 tundi enne piiriületuspunkti suundumist ja/või 12 kuni 24 tundi pärast seda.

6.5. Parkimise ööpäeva tasu võetakse iga alanud ööpäeva eest, kui pargitakse üle 48 tunni enne piiriületuspunkti suundumist ja/või üle 24 tunni pärast seda.

6.6. Muid tasulisi teenuseid osutatakse Ootealal vastavalt kehtivale hinnakirjale. Kõigi teenuste tasudele lisandub käibemaks, v.a. punktis 6.1 mainitu.

6.7. Teenuste hinnakiri on saadaval aadressidel www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu.

6.8. Kodulehel saab tasuda kas pangalingi kaudu või krediitkaardiga.

6.9. Telefoni teel saab tasuda krediitkaardiga või mobiilimaksega. Mobiilmakse puhul küsitakse kõne jooksul kinnitust ning broneeringu tasu lisandub telefoni arvele.

6.10. Ootealal saab tasuda sularahas või pangakaardiga.

6.11. Broneering hakkab kehtima peale makse sooritamist.

6.12. Eduka broneerimise järel väljastatakse ühekordne tasuta teavitus, kas e-posti, SMS sõnumi või telefoni teel vastavalt kliendi poolt valitud viisile.

6.13. Tasuta infot broneeringu, eeldatava järjekorras ootamise ja eeldatava ootealalt maanteepiiripunkti suunamise aja kohta on võimalik saada veebilehtedelt: www.eestipiir.ee ning www.estonianborder.eu.

6.14. Tasulise lisateenusena on võimalik tellida täiendavat teavitamist e-posti, SMS sõnumi või telefoni teel.

6.15. Piirijärjekorda võtmise tasu on tagastamatu (alus: Riigipiiri seadus § 8).

6.16. Ostetud ooteala teenust ja teisi lisateenuseid on võimalik tühistada ning jätta tasu ettemaksuks või taotleda tasu tagastamist kuni ettenähtud ootealale saabumise ajani.

6.17. Ettemaksu saab kasutada teenuste tellimiseks teenuste tühistamisest alates 6 kuu jooksul.

6.18. Teenuse tühistamine ning tasu tagastamine toimub interneti teel täidetud avalduse alusel. Vastav juhis on toodud aadressidel: www.eestipiir.ee ning www.estonianborder.eu.

6.19. Lisateenuste tühistamisel ei tagastata kogu tasutud summat. Tagastamisele ei kuulu €2 tagastamiskulu. Juhul kui teenused on osaliselt või täielikult tarbitud, siis tasu ei tagastata. Juhul, kui teenuste kogusumma on väiksem kui €2, siis tasu ei tagastata.

6.20. Kogu tasu tagastatakse juhul, kui teenuse tarbimine osutus võimatuks Ooteala või GoSwift süül. Muid võimalikke erandolukordi, mis ei võimalda õigeaegselt teenust kasutada või muuta, käsitletakse juhtumipõhiselt.

6.21. Klient võib soovi korral teenuse tühistamise asemel teha lubatud muutmisi.

6.22. Tagastamisele kuuluv summa kantakse kliendi Eesti pangas asuvale pangakontole 30 päeva jooksul, peale kinnituse saatmist kliendile taotluse kättesaamise ja tagastatava summa kohta.

 

7. LÕPPSÄTTED

7.1. Ootealal viibiva isiku, seal töötava ja/või teenuseid osutava ettevõtte, tema töötaja poolt käesoleva Eeskirja sätete, kehtivate õigusnormide rikkumisel kannab isik, ettevõte ja/või tema töötaja vastutust seadusega ettenähtud korras.

7.2. Ooteala operaatoril ja/või turvateenistusel on õigus ajutiselt peatada rikkuja pääs Ootealale.

Kuidas see töötab?

Järjekordade tüübid ja nende seletused:

 • Eelbroneerimine
  Registreerudes järjekorda saad ise valida vabadest aegadest aja, millal soovid piiri ületada. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel hoitakse võimalusel broneeritud aeg muutumatuna elava järjekorra arvel.
 • Eelisjärjekord
  Seadusega määratud juhtudel võib piiriületaja võtta koha eelisjärjekorras. Selleks peab ta tõendama oma piiriületuse eelisjärjekorra võtmise seaduslikkust.
 • Elav järjekord
  Elava järjekorra jaoks eraldatakse teatav osa tavapärasest piiri läbilaskevõimest, seetõttu on soovitav kasutada eelbroneerimist või eelisjärjekorda. Piiri läbilaskevõime ootamatul vähenemisel või suurenemisel ooteaeg elavas järjekorras vastavalt pikeneb või lüheneb.

Järjekorra valel alusel võtmisel suunatakse sõiduk uuesti järjekorda võtma. 

 

 Broneerimise võimalused

 

 • Internet
 • Iseteeninduse terminalid ootealades
 • 24h kõnekeskus : +372 698 9192

 

Millest oleneb piiri läbilaskevõime?  

Alati on kõrvuti mõlema riigi piiripunktid. Piiri sõiduautode või veoautode läbilaskevõime määrab vähem autosid läbi laskev piiripunkt. Eesti piiripunktide 24 tunni läbilaskevõimed mõlemas suunas kokku on Narvas- 3300 sõiduautot, 600 veoautot ja 200 bussi, Koidulas ja Luhamaal- mõlemas 1200 sõiduautot, 400 veoautot ja 80 bussi. Eesti piiripunktides on keskmine sõiduauto ja tühja veoauto piiri- ja tollikontrolli aeg kuni 5 minutit ja koormaga veoki puhul üldjuhul 25 minutit.