EN
 
Booking phone number: +3726989192
Hotline: +3729002525
Close

KOIDULA PIIRIÜLETUSE OOTEALA KASUTAMISE EESKIRI1. ÜLDOSA

1.1. Piiriületuse Ooteala (edaspidi OA) kasutamise eeskiri (edaspidi Eeskiri) sätestab Koidula maanteepiiripunktis riigipiiri ületada soovivate sõidukite ootejärjekorda koha võtmise, Ootejärjekorras ootamise, piiriületuse OA kasutamise ja OA-lt maanteepiiripunkti suunamise nõuded.

1.2. Riigipiiri ületada soovivad A- ja B kategooria sõidukid võivad maanteepiiripunkti sõita ilma OA läbimata. Kui tekib vajadus A- ja B- kategooria sõidukite suunamiseks läbi OA, siis korraldatakse see vastavate liikluskorraldusmärkidega. C- ja D- kategooria sõidukid suunatakse OA-le liiklusohutuse tagamiseks, looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks, sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamiseks ja avaliku korra tagamiseks.

1.3. Piiriületuse ooteala kasutamise Eeskirja koostamisel on võetud aluseks Riigipiiri seadus, Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus ning Siseministeeriumi ja Paldiski Sadamate AS vaheline Haldusleping ning lähtutud Eesti Vabariigi seadusandlusest.

1.4. OA kasutamise Eeskirja järgimine on OA-l viibivale isikule ja sõidukile kohustuslik.

1.5. OA töötab ööpäevaringse töörežiimiga ja teenindab Koidula maanteepiiripunkti ületavaid sõidukeid Eestist väljuval suunal.

1.6. Koidula maanteepiiripunkti OA asub Paldiski Sadamate AS territooriumil Koidula külas, Värska vallas, Põlvamaal.

2. SÕIDUKITE PIIRIÜLETUSE OOTEJÄRJEKORD

2.1. Sõidukite piiriületuse ootejärjekord korraldatakse vastavalt ootejärjekorras sõidukile koha võtmisele. Sõidukid ootavad piiriületuse ootejärjekorras vastavalt võetud ootejärjekorra kohale.

2.2. Sõidukid, mis ületavad piiri Eestist väljuval suunal, peavad end eelnevalt registreerima piiriületuse ootejärjekorra Andmekogus (edaspidi Andmekogu) või registreerima sõiduki üldjärjekorda OA-l kohapeal. Piiriületuse ootejärjekorda registreerimine ja OA läbimine on kohustuslik v.a. A- ja B- kategooria sõidukid, kui neid ei ole suunatud läbima OA.

2.3. Piiriületuse ootejärjekorra Andmekogus ei pea registreerima sõidukid, mis ei ole mootorsõidukid liiklusseaduse tähenduses, ega kindlal marsruudil liikuvad liiniveo bussid ühistranspordiseaduse tähenduses.(Riigipiiri seadus § 85 lg 6 ) samuti A- ja B- kategooria sõidukid v.a. juhul kui A- ja B- kategooria sõidukid on suunatud läbi OA.

2.4. Piiriületuse ootejärjekorra Andmekogusse registreerimise ja OA  kasutamise teenused on tasulised v.a. juhul kui A- ja B- kategooria sõidukid on suunatud läbi OA, kasutavad iseteeninduskioskit ja läbivad OA 15 minuti jooksul.


2.5. Kui C- või D- kategooria sõiduk saabub maanteepiiripunkti ilma, et oleks piiriületuse ootejärjekorras kohta võtnud või on võtnud ootejärjekorras koha valel alusel, siis suunatakse see piiripunktist tagasi ootejärjekorras kohta võtma. Piiripunktis piiriületuse ootejärjekorda registreerimist teostada ei saa.

2.7. Kui sõiduk saabub OA-le ilma eelnevalt piiriületuse ootejärjekorras kohta võtmata, siis saab ta seda teha piiriületuse OA-l, kasutades iseteeninduslikku arvutisüsteemi või ooteala operaatori teenust.

2.8. Piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise kord, tingimused ja õiguslikud alused on toodud veebileheküljel https://www.eestipiir.ee/ või https://www.estonianborder.eu/

2.9. Piiriületuse ootejärjekorra koha võtmise eest OA-l saab tasuda sularahas või makseterminali kaudu pangakaardiga.

2.10. Kaubaveokid peavad ootejärjekorda koha võtmisel edastama tollidokumendi MRN numbri või deklareerima, et nad ületavad piiri ilma koormata.

2.11. Juhul, kui piiriületuse ootejärjekorda registreeriti kaubaveok ilma koormata, siis lubatakse piiriületusele ainult ilma kaubata veok.

2.12. Eelisjärjekorras piiriületuseks võib võtta ootejärjekorra koha:

a) sõidukile, mis veab rahvusvahelise delegatsiooni liiget või välisriikide diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajat;
b) sõidukile, mille veoseks on tolliseaduse §591 lõike 2 alusel kehtestatud ajatundlike kaupade nomenklatuuris olev kaup;
c) sõidukile, millel on eelisjärjekorras piiriületuseks rahvusvahelisest kokkuleppest või välislepingust tulenev õigus;
d) A- või A1- kategooria mootorrattale;
e) sõidukile, mille piiriületuseks on muu mõjuv ja kiireloomuline vajadus.

Koht eelisjärjekorras piiriületuseks on võimalik taotleda OA-l kohapeal, veebilehtedel www.eestipiir.ee , www.estonianboarder.eu või telefoni teel Kõnekeskuse kaudu. Eelisjärjekorras koha taotlenud sõidukil võimaldatakse edasisõit OA-lt piiripunkti esimesel võimalusel.

2.13. Kui ootejärjekorda koha võtmisel on esitatud valeandmeid, siis koht ootejärjekorras tühistatakse ja sõiduk peab registreerima end uuesti piiriületuse ootejärjekorra Andmekogus.

3. SÕIDUKITE SAABUMINE OOTEALALE

3.1. OA-le jõudes sõiduk registreeritakse piiriületuse ootejärjekorras, antakse identne järjekorranumber ja registreeritakse OA-le saabunuks. Eelnevalt piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud sõidukid registreeritakse OA-le saabunuks. Järjekorranumbri alusel suunatakse sõidukid hiljem edasi piiripunkti.


3.2. A-, B-, D- kategooria sõidukid peavad saabuma OA-le vähemalt piirile suunamise aja alguseks. Hilisema saabumise korral ei garanteerita piirile suunamist piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud ajaks.

3.3. Eelnevalt piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud C-kategooria sõidukid peavad saabuma OA-le vähemalt 3 tundi enne piirile suunamise aja algust. Hilisema saabumise korral ei garanteerita piirile suunamist piiriületuse ootejärjekorras koha võtnud ajaks.

3.4. Piiriületuse ootejärjekorra koha taotlemisel kantakse Andmekogusse andmed sõiduki juhi, sõidukiga transporditava isiku, sõiduki, kauba, piiripunkti, ooteala või reisi eesmärgi kohta. Piiriületuse ootejärjekorra Andmekogusse andmete esitajaks on piiriületuse ootejärjekorra kohta taotlev isik.


3.5. Andmete andmekogusse kandmise alusdokumentideks on:

3.5.1. sõidukijuhi ja sõidukis transporditava isiku piiriületust tõendav kehtiv reisidokument;
3.5.2. sõiduki kehtiv registreerimise tunnistus;
3.5.3. eelisjärjekorras piiriületuseks ootejärjekorra koha võtmist tõendavad dokumendid.
3.5.4. kui sõidukis on kaupa, mida deklareerida, sisestatakse väljuva suuna tollidokumendi (transiidi või ekspordi) MRN number. Sisestatud MRN numbriga dokumenti kontrollitakse piiriületuse OA-l.
3.5.5. kui deklareeritavat kaupa ei ole, siis registreeritakse sõiduk piiriületusele ilma kaubata.
3.5.6. muud esitatud dokumendid ja tõendid.

3.6. Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ja alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal.

3.7. Kui volitatud töötleja tuvastab Andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud kui tahtmatust eksitusest, siis korraldab ta viivitamatult andmete parandamise, lisades võimalusel Andmekogusse viite õigeid andmeid tõendavale dokumendile.

3.8. Tasuta infot broneeringu, eeldatava järjekorras ootamise ja eeldatava ootealalt piiripunkti suunamise aja kohta on võimalik saada OA operaatorilt, samuti veebilehtedelt: www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu .

3.9. Andmekoguga seotud küsimuste korral pöörduda Andmekogu haldaja OÜ GoSwift poole telefonil
+3729002525 (tasu 1,53EUR/min) või e-posti teel info@eestipiir.ee.

3.10. Sõidukijuht on OA-le saabumisel kohustatud:

3.10.1. Peatuma OA-le sissesõitmisel vastavalt liiklust korraldavatele märkidele, teatama turvatöötajale/operaatorile oma saabumisest OA-le ja sellest, kas piiriületuse ootejärjekorras koha taotlenud sõiduki ja juhi andmed on kantud Andmekogusse;
3.10.2. Informeerima turvatöötajat/operaatorit, kui sõidukis veetakse ohtlikku kaupa, ajatundlikku kaupa või tal on muu õigus eelisjärjekorras piiriületuseks vastavalt Riigipiiri seadusele;
3.10.3. Paigutama sõiduki turvatöötaja/operaatori poolt suunatud parkimiskohale või juhinduma liikliskorraldusvahenditest;
3.10.4. Liikuma sõidukiga OA territooriumil kiirusega mitte üle 10 km tunnis;
3.10.6. Jälgima OA-l sõidukijuhtidele suunatud informatsiooni, sh. teavet järjekorra saabumise kohta ootealalt väljasõiduks maanteepiiripunkti.

3.11. Ilma registreerimiseta on lubatud OA-le sissepääs erivajaduse korral, milleks võivad olla avarii või tulekahju, territooriumil asuvate objektide vastu suunatud ründekatse või rünne, loodusõnnetus või muu loodusjõudude poolt tingitud olukord, samuti OA teenindav transport.

3.12. Sõidukid on paigutatud OA-le kategooriate kaupa võimalusega lahkuda sealt üksteisest sõltumata.

3.13. Sõidukid, mis veavad ohtlikku kaupa (näiteks ADR kaup) paigutatakse eraldi OA ossa, kuhu on päästeautodele võimaldatud lisajuurdepääs.

4. SÕIDUKITE VIIBIMINE OOTEALAL

4.1. Pärast sõiduki paigutamist OA turvatöötaja/operaatori poolt näidatud kohale on juhil õigus kasutada OA-l pakutavaid  teenuseid:

a) parkida sõidukit OA-l;
b) vabaneda reisi kestel ja OA kasutamisel tekkinud olmejäätmetest;
c) saada Andmekogust teavet sõiduki järjekorrakoha, eeldatava järjekorras ootamise aja, eeldatava piiriületuse aja ja maanteepiiripunkti suunamise kohta saadud tunnuse või veoki registrinumbri põhiselt;
d) kasutada tualettruume;
e) kasutada tasuta Wi-Fi ala.

4.2. Kasutada OA-l pakutavaid tasulisi lisateenuseid:

a) tolliagentuuri teenused;
b) kohvik;
c) kasutada duširuume;
d) parkida OA-l väljaspool lubatud ajavahemikku.

4.3. OA-l teenindatakse eesti, inglise ja vene keeles.

4.4. OA-l viibivad isikud on kohustatud:

4.4.1. järgima ja täitma käesoleva Eeskirja ja liikluskorraldusvahendite (teemärgised, liiklusmärgid) nõudeid;
4.4.2. täitma OA töötajate ja turvatöötajate seaduslikke nõudmisi;
4.4.3. hoidma korda ja puhtust, suhtuma säästlikult OA varasse ja seadmetesse;
4.4.4. jälgima elektroonilisel infotablool kuvatud teavet.

4.5. OA-l viibivatel isikutel on keelatud:

 

 

4.5.1. tuua OA-le:

a) narkootilisi aineid;
b) toksilisi ja mürgiseid aineid (kui nad ei ole veosena);
c) muid aineid, mis võivad kaasa tuua plahvatuse, tulekahju või muu erakorralise olukorra;

4.5.2. takistada teiste sõidukite liiklemist ja eirata teemärkide ja -märgistuse nõudeid;
4.5.3. teha lahtist tuld;
4.5.4. teha transpordivahenditele suurremonti;
4.5.5. tankida kütust;
4.5.6. valada naftaprodukte prügikonteinerisse;
4.5.7. paigutada platsile kütust ja määrdeõlisid lekkivaid transpordivahendeid;
4.5.8. tarbida OA-l alkohoolseid jooke.

4.6. Juhul, kui rikutakse käesoleva Eeskirja nõudeid ja tekitatakse sellega varalist kahju, hüvitavad süüdiolevad isikud OA omanikule tekitatud kahju täies ulatuses. Lisaks kahju hüvitamisele on ooteala esindajal õigus käesoleva eeskirja punkti 4.5.7. rikkumisel määrata leppetrahv õlireostuse tekitamise eest kuni 30cm2 ala - 14 €, kuni 1m2 – 20 €.

4.7. Ooteala operaatoril ja/või turvateenistusel on õigus ajutiselt peatada rikkuja pääs OA-le.

5.

How it works?

Queues and types:

 • Pre-Reserve queue
  Allows the reserving of a border crossing time for a certain day and hour.
 • Priority Queue
  You will have to prove your right for a Priority queue slot at the border.
 • Live Queue
  You will have to prove your right for a Priority queue slot at the border.

Where and how

 

 • Internet
 • Self service termnals @ waiting areas
 • 24h Call Center : +372 698 9192