EN
 
Booking phone number: +3726989192
Hotline: +3729002525
Close

Narva piiriületuse ooteala kasutamise eeskiri

I Üldosa

1. 1. Ootealaks nimetakse aadressil Rahu 4a, Narva, asuvat parkimisala, mida kasutakse Narva-1 piiripunkti kaudu Eestist lahkuvate sõidukite piiripunkti suunamise ootamiseks.

1.2. Ooteala töötajad juhinduvad oma töös riigipiiri seaduses sätestatust ning sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamiseks Siseministeeriumiga sõlmitud halduslepingust.

1.3. Ooteala kasutamise eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib AS-i Transservis-N töötajate ja sõidukite juhtide vastastikuseid suhteid. 

1.4. Kõik mootorsõidukid, sõltumata kategooriast, peavad piiriületamiseks registreerima järjekorra koha. Tasuta infot broneeringu, eeldatava järjekorras ootamise ja eeldatava ootealalt piiripunkti suunamise aja kohta on võimalik saada veebilehtedelt: 
www.eestipiir.ee või www.estonianborder.eu  või tasulise SMS-i teel.

1.5. Ooteala läbimine on kohustuslik kõigile Eesti-Venemaa piiri ületavatele veo- ja sõiduautode, mootorrataste ning busside (v.a liinibussid) juhtidele. 

1.6. Piiripunkti pääseb ainult ooteala parklast piirile lubatud sõiduk. Piiripunktis broneerimist teostada ei saa. 

1.7. Sõidukid peavad saabuma ootealale eelbroneeritud aja alguseks. Hilisema saabumise korral ei garanteerita piirile suunamist broneeritud aja jooksul. 

1.8. Politsei- ja Piirivalveamet võib sõiduki lubada maanteepiiripunkti ilma ootejärjekorras kohta võtmata, ootejärjekorras ootamata ja piiriületuse ooteala läbimata, kui see on vajalik avaliku korra, riigi julgeoleku või rahva tervise kaitse kaalutlustel või kui selleks on teenistuslik vajadus või see tuleneb seadusest, välislepingust või rahvusvahelisest tavast või selleks on muu avalik huvi. 

II. Ooteala kasutaja meelespea

2.1. Eelbroneerimist Ootealal teostatakse ooteala Post 1 operaatori juures.

2.1.1.   Eelbroneerimise teostamiseks ootealal peab sõidukijuht esitama ooteala Post 1 töötajale oma passi ja sõiduki tehnilise passi. Broneeringu lõppedes sõidukijuhile tagastatakse dokumendid ja antakse kviitung tellitud teenuste kohta.

2.2. Telefoni või interneti teel eelbroneeringu teostanud sõidukijuhi tegevus:

2.2.1. Sõidab ooteala sisenemisel tõkkepuu ette, numbrituvastussüsteem fikseerib sõiduki numbri, tõkkepuu avaneb, sõiduk sõidab ettenähtud parkimiskohale. Kui tablool ilmub auto number, siis sõidukijuht esitab ooteala töötajale Post 2 oma passi ja sõiduki tehnilise passi, saab ooteala töötajalt kviitungi ja sõiduk suunatakse piiripunkti.

2.2.2. Eelbroneerimise teostamiseks ootealal peab sõidukijuht esitama ooteala Post 1 töötajale oma passi ja sõiduki tehnilise passi. Broneeringu lõppedes sõidukijuhile  tagastatakse dokumendid ja antakse kviitung tellitud teenuste kohta.

2.3. Elavasse järjekorda broneeriva sõidukijuhi tegevused:

2.3.1. sõiduk sõidab tõkkepuu ette, numbrituvastussüsteem fikseerib sõiduki numbri ja ootealale sissesõidu aja, sõidukijuht registreerib infosüsteemis järjekorra koha:

2.3.1.2.  kasutades iseteeninduskioskit. Kui tablool ilmub sõidukinumber ja sõiduk suunatakse piirile varem kui 15 minutit ootealale sisenemisest, siis sõidukijuht esitab ooteala Post 2 töötajale oma passi ja sõiduki tehnilise passi dokumentide kontrolliks, sõiduk suunatakse piiripunkti.

2.3.1.3. kasutades iseteeninduskioskit. Kui tablool ilmub sõidukinumber ja sõiduk suunatakse piirile hiljem kui 15 minutit ootealale sisenemisest, siis sõidukijuht esitab ooteala Post 2 töötajale oma passi ja sõiduki tehnilise passi dokumentide kontrolliks, maksab 3 €, talle väljastatakse  kviitung ooteala teenuse eest, sõiduk suunatakse piiripunkti.

2.3.1.4. ooteala töötaja juures. Tasub kohe 4,50 €, ootab piirile suunamist. Juhul kui elavas järjekorras olev sõiduk väljub ootealalt, siis tagasisaabumisel fikseerib numbrituvastussüsteem sõiduki numbri, tõkkepuu avaneb, sõiduk sõidab ettenähtud parkimiskohale. Kui tablool ilmub sõidukinumber, esitab sõidukijuht ooteala Post 2 töötajale oma passi ja sõiduki tehnilise passi dokumentide kontrolliks, talle väljastatakse  kviitung ooteala teenuse eest, sõiduk suunatakse piiripunkti.

2.4. A-kategooria sõidukid broneerivad end piiriületuse ootejärjekorda vastavalt punkti 2.3, v.a. numbrituvastussüsteemi poolt numbri fikseerimine.

2.5. D-kategooria sõidukid broneerivad end piiriületuse ootejärjekorda vastavalt punkti 2.3.

2.6. C-kategooria sõiduk (edaspidi veok) siseneb ootealale, pargib sõiduki veokitele ettenähtud eelparkimise kohale ja läheb Post 1 operaatori juurde veoki registreerimiseks.

2.7. Eelisjärjekorras lubatakse Ootealalt piirile veokeid, mis veavad kiiresti riknevaid ja nendega võrdsustatuid kaupu vastavalt Rahandusministri 26.03.2010.a määrusele nr 23. Ootealale sissesõidul peatuvad ajatundlike kaupadega veokid vastavalt märgistatud reas. Nimetatud veokeid saadetakse ootealalt piirile vastavalt Tuleviku tänava veokitest vabanemisele.

2.8. Veoki juht, kes soovib tühistada broneeringu ja väljuda Ootealalt, peab tühistama piiriületuse broneeringu andmekogus, seejuures kaotab juht koha järjekorras ja soovi korral broneeritakse ta uuesti. 

2.9. Ooteala järjekorda võetud ilma haagiseta veduk lubatakse piiripunkti tollikontrollitsooni samuti ainult ilma haagiseta. 

2.10. Veokite liikumine parkimisreast piirile väljasõidu reale algab ainult Ooteala töötajate korraldusel.

2.11. Kõik transpordivahendid paigutatakse ridadesse vastavalt nende kategooriatele vastavalt liiklusskeemile ning Post 1 operaatori juhistele. 

2.12. Kõikide Ootealal olevate sõidukite juhid peavad järgima AS-i Transservis-N töötajate juhiseid ja liikluskorraldusvahendite (teemärgised, liiklusmärgid) nõudeid. 

2.13. Kõikide sõidukite juhid peavad:

- Jälgima nii valjuhääldi abil edastatud kui ka elektroonilisel infotablool kuvatud teavet;
- Järgima Ootealal lubatud sõidukiirust, mis ei tohi ületada 10 km / tunnis;
- Järgima puhtust ja korda ootealal ja tualettides, suhtuma hoolikalt ooteala hoonetesse ning vahenditesse.

2.14. Sõiduki Ootealal viibimist Eeskirjadega mitte ettenähtud juhtudel loetakse parkimiseks. 

2.15. Ootealal osutatakse sõidukitele tasuta järgmiseid teenuseid:
- tualettide kasutamise võimalus; 
- olmeprügi ära andmine;
- traadivaba interneti (WiFi) kasutamise võimalus.

Lisatasu eest osutatavad teenused:

- kohvik; 
- sõidukite tasuline parkimine. 

2.16. Ootealal on keelatud:
1. teha lahtist tuld; 
2. kasutada tuletõrjeinventari mitte selleks ettenähtud otstarbel; 
3. teha transpordivahendite suurremonti; 
4. tankida mootorikütust; 
5. valada naftatooteid prügikonteinerisse; 
6. paigutada platsile kütte-määrdeõlisid lekkivaid transpordivahendeid; 
7. tarvitada alkohoolseid jooke ja viibida ebakaines olekus. 
8. rikkuda teemärkide ja -märgistuse nõudeid; 
9. tekitada kahju liikluskorraldusvahenditele. 

2.17. Ooteala kasutamise Eeskirjade rikkumisel ja varalise kahju tekitamisel hüvitab süüdiolev isik täies ulatuses AS-ile Transservis-N tekitatud kahjud. Eeskirjade punkti 13 alapunkti 6 rikkumise eest määrab valvedispetšer juhile leppetrahvi järgmiselt: naftasaaduste laik kuni 30 cm2 - 14,00 eurot, kuni 1 m2 - 20 eurot. 

2.18. Piiri mitteületamise korral või piiripunkti tollikontrollitsoonist tagasisaatmise juhul (sõltumata põhjusest) loetakse Ooteala teenus osutatuks ning makstud summa tagastamisele ei kuulu.

2.19. Sõidukite Ootealalt piiripunkti väljasõidu järjestikkus määratakse ühtses piirijärjekorra haldamise infosüsteem (ÜPHIS).

2.20. Sõiduki viibimist Ootealal 12 tundi enne ja rohkem kui 6 tundi pärast piirile väljasõiduaja saabumist, loetakse automaatselt parkimiseks ning selle eest tuleb tasuda 1,30 eurot / 1 tund ühe sõiduki või haagise/poolhaagise eest kuni nende lahkumiseni piirile. Lisatasu ei võeta juhul, kui piirijärjekorras tekib seisak (piiripunkt on piiriületuseks suletud) ja sellest tulenevalt ületatakse kehtestatud ajapiirang. 

2.21 ÜPHISega seotud küsimuste korral vastab ÜPHISe haldaja OÜ GoSwift telefonil: 6989192. 

2.22 AS Transservis-N poolseks rikkumiseks ei loeta juhtumeid, kus Ootealal või Narva-1piiripunkti  juures kogunevad sõidukid, mis ei ole registreeritud piiriületuse ootejärjekorra andmekogus, ning millede juhid, reisijad või muud isikud nõuavad piiripunktist läbisõitu  ilma piiriületuse ootejärjekorra andmekogus registreerimiseta või väljaspool järjekorda.

 

2.23 AS Transservis-N ei kanna vastutust juhul, kui Narva-1 piiripunkt ei võta sõidukeid vastu vastavalt piiriületuse ootejärjekorra andmekogus broneeritud kuupäevale ja kellaajale. Liiklusvoog ootealalt piirile sõltub piiripunktide tööst Eestis ja Venemaal. 

How it works?

Queues and types:

 • Pre-Reserve queue
  Allows the reserving of a border crossing time for a certain day and hour.
 • Priority Queue
  You will have to prove your right for a Priority queue slot at the border.
 • Live Queue
  You will have to prove your right for a Priority queue slot at the border.

Where and how

 

 • Internet
 • Self service termnals @ waiting areas
 • 24h Call Center : +372 698 9192